петак, 12. април 2024. - 19:21

Rimsko utvrđenje Lederata

Rimsko utvrđenje LederataLederata je bila rimski kastel podignut krajem I veka n. e. Njeni ostaci nalaze se na stenovitom platou na desnoj obali Dunava, nizvodno od Rama na teritoriji opštine Veliko Gradište. Spada u kategoriju spomenika kulture od velikog značaja. Upisana je u centralni registar 1992. godine.

Lederata je jedan od najvećih auksilijarnih kastela na ovom delu dunavskog limesa. Osnovna funkcija utvrđenja bila je zaštita prelaza preko reke.

Kastel je dimenzija oko 200×145 m, sa kvadratnim kulama na uglovima i kapijama. Ostaci rova su sačuvani i mogu se i danas videti. U drugoj polovini 2. i tokom 3. veka, utvrđenje je zapušteno, a u vreme Dioklecijanovih vojnih reformi je smanjeno (kada su dimenzije bile 50×50 m) na utvrđenje tipa quadriburgium, koji se nalazio u severoistočnom uglu starog utvrđenja.

U doba Justinijana Lederata ponovo dobija na značaju. Bedemi starijeg kastela uklopljeni u novo utvrđenje sa kružnim kulama, kapijama i dvostrukim bedemom na južnoj strani, na kojoj se nalazila i glavna kapija.

U prvim godinama po izbijanju Rimskih legija na obale Dunava, zahvaljujući odličnom geostrateškom položaju, Rimljani su u Ramu sagradili vojni logor kastrum, u istoriji poznat kao Lederata.

Iskopavanje Lederate uz brojne pokretne nalaze otkrilo je i tragove koji nepobitno utvrđuju da su ovde živeli i stari Sloveni.

Slični članci