субота, 25. мај 2024. - 13:58

Čarnok

ČarnokČarnok je arheološki lokalitet koji se nalazi u naselju Bačko Dobro Polje u (opština Vrbas). Pripada kategoriji spomenika kulture od velikog značaja, upisan u centralni registar 1995. godine. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad vodi lokalni registar. Arheološka iskopavanja vođena su u periodu od 1984. do 1991. godine.

Na prostoru južno od Vrbasa u ataru naselja Bačko Dobro Polje, na potesu Čarnok, otkriveno je naselje otvorenog i zatvorenog tipa. Naselje se datuje u kasni laten.

Na lokalitetu je otkriveno naselje sa utvrđenjem elipsoidnog oblika. Oko naselja se nalazi zemljani bedem i rov. Neposredno uz bedem nalaze se jame i silosi. U središnjem delu je prostor za koji se pretpostavlja da je predstavljao trg. Otkriveni su ostaci nekoliko horizonata nastanjivanja. Prema nalazima pokretnog materijala određena je pripadnost naselja. U pitanju je opidum, keltski tip zemljanih utvrđenja. Ovakva naselja karakteristična su za Podunavlje i Panonsku niziju tokom 2. i 1. veka p. n. e.

Izvan bedema konstatovano je naselje otvorenog tipa, sa obektom koji bi mogao biti poluzemunica sa rovom. Pretpostavlja se da je ovo starije naselje.

Otrkiveni keramički predmeti svrstani su u fazu Gomolava IVb (latenska provenijencija), odnosno Skordiscima. Ovo keltsko pleme je naseljavalo prostor između Tise i Dunava tokom 1. veka p. n. e.

Slični članci