недеља, 19. мај 2024. - 22:19

Rimski paradni oklop iz Ritopeka

Danas se sa ponosom čuva u Narodnom muzeju u Beogradu kao jedan od eksponata neprocenjive vrednosti i značaja.

 

Otkriven je slučajno i tom prilikom dosta oštećen, ali je uspešno rekonstruisan zahvaljujući složenim konzervatorskim zahvatima koji su mu vratili nekadašnji sjaj. Oklop zapravo predstavlja samo grudnu ploču koja je iskucavanjem izrađena od mesinganog lima trapezoidnog oblika (dim. 22.4 x 16.5 x 23.6 cm). Na bočnim stranama nalaze se po tri kružna dugmeta kojima je grudna ploča nekada zakopčavana na metalni oklop ili kožnu vojničku odoru.

Prikazani likovi su predstave sedam planetarnih božanstava rimskog panteona, koja personifikuju dane u kalendarskoj nedelji. Sedmični redosled dana može se pratiti od poprsja božanstva na levoj strani u donjem redu koja predstavlja prvi dan u antičkoj sedmici – subotu, odnosno Saturna sa svojim atributom – kosirom…

Paradni oklop (pektoral) sa reljefnim predstavama datim u tri friza, unutar plastičnog ruba u vidu vrpce. Izvan okvira, na donjoj ivici sa leve strane,vidljiv je nečitak kurzivni natpis, verovatno oznaka vlasnika (Aurelius Herculanus ?). Sa unutrašnje strane oklopa, na gornjem rubu, kurzivom je upisano ime majstora (Martinus, Martinianus ?). Frizovi u središnjem polju odvojeni su plastičnim trakama, ukrašenim žigosanim X ornamentom. U središtu oklopa, u visokom reljefu, prikazana je bista Marsa sa šlemom sa perjanicom na glavi i kopljem i štitom sa leve i desne strane. U gornjem frizu, u levom uglu je poprsje ženskog božanstva (Honos, Virtus ili Disciplina), a u levom genije legije (genius legionis). Obe figure imaju na glavi orla. Pored figura su vojnička obeležja (signa), a u sredini je zastava (vexillum). Na veksilumu je sačuvano puncirano slovo G, verovatno od reči LEG(io). U središnjem frizu, u levom uglu, nalazi se bista muškarca sa zrakastom krunom i bićem, verovatno Sol, a u desnom je Jupiter sa munjom. U donjem frizu, u levom uglu, je žensko božanstvo sa skiptrom, verovatno Pietas. U sredini donjeg friza prikazana je borba dva rimska vojnika. Pored levog je bik (simbol VII legije). Njegovu ispruženu ruku dodiruje ruka koja viri iz oblaka. Pektoral je delimično rekonstruisan.

Slični članci