понедељак, 20. мај 2024. - 03:58

Principi – jedinice ranih rimskih legija

Rimski bojni poredak

Principi (лат. Principes – glavni) su bile jedinice ranih rimskih legija. Principi su po izgledu i naoružanju bili vrlo slični hastatima, samo što su ih sačinjavali muškarci koji su bili imućniji i samim tim bolje opremljeniji nego hastati. Kao i hastati takođe su morali sami da priušte sebi oružje koje se sastojalo iz dva piluma ili koplja koja su bila lagana ali su na vrhovima bila veoma oštra i mogla su da probiju štitove ili oklope koje su često rimski neprijatelji posedovali izuzev Grka koji su imali velike masivne hoplone. Takođe su posedovali nož ili bodež srednje veličine za blisku borbu. Štitovi su bili četvrtastog pomalo zaobljenog oblika koji su često služili kao držači za koplja. Posle Marijevih reformi principi su zamenjeni novim bolje opremljenijim kohortama.

Organizacija

Rekonstrukcija izgleda rimskog legionara nakon Marijeve reforme. U desnoj ruci drži koplje pilum.

Principi su se u borbenom poretku nalazili između hastata i triarija.

U 3. i 4. veku p. n. e. principi su bili naoružani kratkim kopljima (do 1,8 m dužine), nosili velike pravougaone štitove i bronzane šlemove. U legijama tog vremena 900 principa je formiralo 15 manipula od po 60 ljudi.

Od 2. veka p. n .e. sa usavršavanjem vojne veštine i taktike principi su bili naoružani mačem umesto koplja iz prethodnog perioda a nosili su i po dva koplja tipa pilum kojim su onesposobljavali štitove protivnika (pri udaru ova koplja su se savijala tako da ih neprijatelj nije mogao iskoristiti i baciti natrag). U ovom periodu broj principa je uvećan na 1200 po legiji, raspoređenih u 10 manipula sa po 120 ljudi kojima je komandovao centurion.

U vreme Rimske republike vojnici su bili regrutovani po klasama i ekonomskoj moći te su sami sebi morali obezbediti oružje i opremu. Najsiromašnije trupe su bili hastati i oni su stajali u prvim borbenim redovima. Principi su bili u sredini a triariji u trećem redu. Ovakav raspored je ukinuo Gaj Marije svojom vojnom reformom krajem 2. veka p. n. e. Njegova reforma je profesionalizovala rimsku vojsku i standardizovala vojničku opremu i oružje.

Principi su direktno učestvovali u borbama onda kada napad hastata nije bio uspešan. Njihova uloga na bojnom polju bila je u smislu podrške napadu i vršenje kontranapada čime su davali prostor hastatima za pregrupisanje njihovih redova.

Slični članci